Passie voor prestatie
Transparant schoolvolgsysteem
ter borging van cyclische kwaliteitszorg
                 - passie voor prestatie -


KPPR heeft in samenwerking met de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Dordrecht (OPOD, 15 basisscholen) een cyclisch kwaliteitszorg systeem ontwikkeld. Dit systeem maakt het mogelijk de interne vorderingen en vooruitgang van de kwaliteit zichtbaar te maken, te monitoren en indien nodig te sturen.
(Kijk ook eens op www.sturenopkwaliteit.nl).

Aanleiding
Belangrijker dan voorheen is het vermogen van de school om systematisch zelf de kwaliteit van haar onderwijs te evalueren en verbeteren (de nieuwe Wet op het Onderwijstoezicht  2002).
Behoefte aan inzicht in, monitoring van en eventueel sturing op de cyclische kwaliteitszorg op schoolniveau, stichtingniveau  en op bestuursniveau (geanonimiseerd).
Daarnaast is interne transparantie van belang voor scholen om elkaar te ondersteunen op eventuele aandachtsgebieden.
Tenslotte is het niveau van de kwaliteit en de vorderingen onderwerp van gesprek tijdens het functioneringsgesprek van de directeuren.

Uitgangspunten
De Plan Do Check Act cirkel vormt de basis van het kwaliteitszorgsysteem.
Een bottom up invulling (met werkgroepen), waardoor een groot draagvlak gerealiseerd wordt.
Een transparant schoolvolgsysteem ter borging van cyclische kwaliteitszorg, waardoor het mogelijk wordt afspraken tussen het bovenschools management en schooldirecteuren vast te leggen en te volgen. Dit draagt bij aan opbrengst- en resultaatgericht werken.
Dashboards per school en een totaal overzicht van alle scholen waarin de ontwikkeling per kwartaal zichtbaar wordt.
Een geanonimiseerde bestuursrapportage van schoolscores per indicator, met de mogelijkheid voor toelichting.
Minimale tijdsinvestering voor directeuren en bovenschools management (maximaal 15 minuten per kwartaal, per directeur).

Werkwijze

Dashboards